Nota Prawna

1. Korzystając z Serwisu Internetowego 50bio.com (Serwis) użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują 50bio.com sp. z o.o. oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do 50bio.com sp. z o.o. lub wykorzystywanych przez 50bio.com sp. z o.o. za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody 50bio.com sp. z o.o. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.

7. 50bio.com sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. 50bio.com sp. z o.o. oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu sa zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

8. 50bio.com sp. z o.o. informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. 50bio.com sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach.

9. 50bio.com sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

POLITYKA PRYWATNOŚCI „PRZY SZPITALU”

 

50bio.com sp. z o.o., jako operator podmiotu leczniczego „Przy Szpitalu”, dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zadań Przychodni „Przy Szpitalu” oraz udzielonymi nam zgodami.  

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest 50BIO.COM sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 Lumen, 00-102 Warszawa.
 2. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką? 
  Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub  stosowane przez nas zasady zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
  • pod numerem telefonu (+48) 537 370 795 (pn. - pt. 8.30 - 15.30),
  • na adres e-mail: przyszpitalu@50bio.com, lub
  • na adres: 50bio.com sp. z o.o., ul. Złota 59 Lumen, 00-120 Warszawa

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Konrad Maciejewski
Jeżeli nasza odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • pod numerem telefonu (+48) 22 531 03 00,
 • elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny),
 • pisemnie na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. 50bio.com sp. z o. o. wdrożyła system bezpieczeństwa informacji zgodny z RODO, który jest nieustannie doskonalony.
  Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne mechanizmy szyfrujące lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa, w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie, które byłoby niemożliwe do złamania. 
 2. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 
  Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 4. Informacja o aktualizacji polityki prywatności
  Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej www.przyszpitalu.pl
 5. Prawo właściwe
  Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu.
 6. Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?
  Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych, nie są prawami absolutnymi i mają zastosowanie do konkretnych sytuacji i podstaw przetwarzania danych.
  Będziemy realizować następujące Państwa prawa:

  Prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o Państwa danych osobowych 
  Państwa wniosek może obejmować żądanie: 
  • otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane,
  • wskazania zakresu danych, które przetwarzamy,
  • wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

  • pod numerem telefonu 22 531 03 00,
  • elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny),
  • pisemnie na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inne prawa
Macie Państwo również prawo do:

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • bycia zapomnianym.

Niniejszym informujemy, że choć zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO macie Państwo powyższe prawa, mogą one kolidować z możliwością świadczenia usługi bankowania komórek macierzystych zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z Ustawą  z dnia 06.11.2008 Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W takim wypadku, respektowanie przez 50bio.com sp. z o.o. Państwa powyższych praw może wiązać się z koniecznością rozwiązania umowy i wszelkich tego konsekwencji dla możliwości świadczenia usług medycznych.

Contact:

 

office@50bio.com